Mediatheek

De tweedegraads lerarenopleiding van het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam (IvL-Lero) plaatste in 2017-2018 een deel van de eerstejaars studenten bij wijze van proef in duo’s bij hun stage op een opleidingsschool. De directe aanleiding was het tekort aan stageplaatsen. We hebben van de nood een kans willen maken, omdat we duo-stages zien als een bijdrage aan het toenemende collaboratieve karakter van het leraarsberoep (zie bijvoorbeeld Onderwijsraad, 2018). De verantwoordelijkheid voor leerprocessen van groepen leerlingen wordt steeds meer gedeeld in een lerarenteam. In zo’n team kunnen leraren zich meer specialiseren in docentprofielen en hoeft niet iedereen alles te kunnen (zie bijvoorbeeld Snoek, Kools, & Walraven, 2016). Als studenten vanaf het begin van hun opleiding gefocust zijn op samenwerking, bijvoorbeeld door stage te lopen in tweetallen, kan ons inziens dit collaboratieve aspect van het beroep worden versterkt. We hebben een exploratief onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van studenten en begeleiders met duo-stages, waarbij is gekeken naar de vormen, de voor- en nadelen en de voorwaarden voor duo-stages. De vormen die worden toegepast bij duo-stages, zijn voornamelijk het observeren en gezamenlijk nabespreken van elkaars lessen. Studenten en begeleiders ervaren meer voor- dan nadelen aan duo-stages, en noemen met name het van en met elkaar leren als voordeel, en meeliftgedrag als nadeel. Belangrijke voorwaarden zijn een goede match tussen de studenten en voldoende tijd voor de begeleiders om een duo te begeleiden. We bevelen aan de stagehandleidingen van handreikingen te voorzien over samenwerking bij de opdrachten en de begeleiders te professionaliseren op het gebied van het begeleiden van een duo.