Gevonden artikelen | Opnieuw zoeken

Auteur Conny Jansen, Monique Volman
Jaargang 41 (2020)
Nummer 1

Persoonsvorming is, naast kwalificatie en socialisatie, een van de hoofddoelen van het onderwijs. Lerarenopleidingen voor het basisonderwijs hebben daarom een taak in het voorbereiden van studenten op hun rol in de persoonsvorming van hun (toekomstige) leerlingen. Er is echter weinig bekend over de wijze waarop lerarenopleidingen deze taak vormgeven. In het kader van een verkennend onderzoek hebben wij interviews gehouden met zeventien lectoren, docenten en onderzoekers van twaalf pabo’s, met als doel hier meer inzicht in te krijgen. De interviews maken duidelijk dat op lerarenopleidingen voor basisonderwijs, onder noemers als ‘het ontwikkelen van een persoonlijke professionele identiteit’, veel aandacht wordt besteed aan de persoonsvorming van de studenten (de leraren in opleiding) zelf. Dit wordt gezien als een voorwaarde om een rol te kunnen spelen in de persoonsvorming van leerlingen. Aan de voorbereiding op die rol wordt minder expliciete aandacht besteed. Alle respondenten zien persoonsvorming als een belangrijke functie en taak van het onderwijs en noemen onderdelen van het curriculum van lerarenopleidingen die hier impliciet aandacht aan besteden. Om het bewustzijn van leraren in opleiding over de rol die zij in de persoonsvorming van leerlingen spelen en kunnen spelen te versterken, en om hun handelingsmogelijkheden te vergroten, is echter meer nodig. Daarvoor is op lerarenopleidingen ook meer discussie nodig over wat wordt verstaan onder persoonsvorming van leerlingen en wat dat vraagt van leraren en lerarenopleiders.